FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. olarak Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterip, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak işlenip, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda aktarıldığı gibi mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

1)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca, veri sorumlusu Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.  olup, tüm kişisel veriler aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu tarafından işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup Şirketlerimiz, Şirketimiz birimleri ve bölge ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’ nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. ‘nin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

Müşteri memnuniyet programı ve internet uygulamalarının takip ve yürütülmesinin temini, Analitik ve raporlama uygulamalarının, satış ve operasyon sistemlerinin ifası ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;

Bayilerimize, yetkili satıcılarımıza, yetkili servislerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize (Şirketler grubu firmalarımız Form Endüstri Ürünleri Tic. A.Ş., Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş., Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. ) kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yine ayrıca sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, sms, mms, video, e-posta, mektup gibi kanallardan size sunulacaktır.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize iletmeniz durumunda, Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Bu kapsamda ilgili kişiler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’unun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun’unun amir hükmü gereği yazılı olarak Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’ ye iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’unun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:1B Kat 16 34398 Maslak /İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.